Tisztelt Szülők!

2016. szeptember 01-től új nevelési év kezdődik!

Akik kedvezményesen étkeztek a 2015-2016-os nevelési évben, és jogosultak lesznek a 2016-2017-es nevelési évben is, akkor

legyenek szívesek a következő nyomtatványokat kitöltve a titkári irodában legkésőbb 2016, augusztus 12-ig behozni!

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ.pdf (219,7 kB)

NYILATKOZAT 6. melléklet a 328-2011 KR-hez 2016-01.pdf (240 kB)

 

Tisztelt Szülők!

 

2016. augusztus 26-án (péntek) nevelés nélküli munkanapunk lesz, évnyitó értekezletet tartunk!

Ezen a napon az óvoda ZÁRVA tart!

 

Budapest, 2016.08.01.

 

Babics Attiláné

óvodavezető

 

 

FONTOS!!!                        FONTOS!!!                          FONTOS!!!

                                    Tisztelt Szülők!

2016. szeptember 15-én (csütörtök) reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig

                           KÉSZPÉNZES EBÉD BEFIZETÉST

                                tartunk a titkári irodában.

        Számlázott időszak: 2016. OKTÓBER hónap.

Aki elmulasztja a készpénzes befizetést, annak gyermekének az

Önkormányzati szabályzat alapján

nem áll módunkban étkezést rendelni.

Kérem, hogy apró pénzzel készüljenek, mert gondot okoz a pénzváltás.

Bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok.

2016.09.06.                               

                       Köszönettel:                                       

                                                     Wéber Ildikó, óvodatitkár

 

 


FELHÍVÁS


a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben -

tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének a feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.


A gyermek felvételéről az igazgató dönt.


Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen - annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.


Mit kell tudni a beíratásról?


A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben

tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.


A beiratkozás időpontja: 2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között

2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között


A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).

A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha

a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be,

szabálysértést követ el.Tisztelt Szülők!

Tájékoztatás az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez,

a családban az egy főre jutó havi jövedelem alapján.

Az idei évre vonatkozó jogi szabályozást értelmezve 2016 évre a nettó minimálbér 73.815,-Ft (bruttó 1111.000,-Ft)

A kedvezmény alapja a nettó minimálbér 130%-ka, tehát 95.960,-Ft, ami emelkedett a múlt évhez képest

(2015. évben 89.408,-Ft volt.)

  • Akik szeptemberben jövedelem alapján nyilatkoztak ingyenességi jogosultságról, azoknak nem kell újra nyilatkozniuk. Kivéve, ha a havi jövedelme olyan mértékben nőtt, hogy túllépi az egy főre jutó 95.960,-Ft-ot, akkor le kell mondania a kedvezményről.
  • Akik az új jogszabály szerint jogosulttá váltak az ingyenes étkezésre, azoknak kell az új nyilatkozatot kitölteniük. Nyilatkozat, jövedelem nyilatkozat az óvodatitkártól kérhető!

Bármilyen változás következik be az igénylő jövedelmét illetően, azt 15 munkanapon belül köteles jelezni az óvodavezető felé!

Az igényléshez szükséges nyomtatványok letölthetőek az "Óvodánk fő dokumentumai" menüből!

Budapest, 2016.01.19.

Babics Attiláné

óvodavezető

Címkék

A címkék listája üres.

Újdonságok

A honlap üzembe lett helyezve

2012.07.03 00:00
A honlap egyes részei még felöltés alatt vannak, ezért szíves türelmüket kérjük. A FALIÚJSÁG menűpont alatt található aktuális információkat folyamatosan frissítjük, itt tájékozódhatnak programjainkról, ebédbefizetésről és egyéb közérdekű információkról.