Tisztelt Szülők!

2016. szeptember 01-től új nevelési év kezdődik!

Akik kedvezményesen étkeztek a 2015-2016-os nevelési évben, és jogosultak lesznek a 2016-2017-es nevelési évben is, akkor

legyenek szívesek a következő nyomtatványokat kitöltve a titkári irodában legkésőbb 2016, augusztus 12-ig behozni!

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ.pdf (219,7 kB)

NYILATKOZAT 6. melléklet a 328-2011 KR-hez 2016-01.pdf (240 kB)

 

Tisztelt Szülők!

  • 2016. október 15. (szombat) munkanap!
  • 2016. november 1-2 (hétfő, kedd) munkaszüneti nap lesz. Óvodánk ZÁRVA tart.
  • 2016. november 2-3-4 (szerda, csütörtök, péntek) az iskolákban őszi szünet lesz.

Tájékoztatjuk a Szülőket, ha az iskolai őszi szünet idejére óvodánkban is lecsökken a létszám, előreláthatólag összevont csoportokkal

működünk majd. Kérem Önöket, hogy mielőbb jelezzék az ebédlerendelő füzetben, e-mail-ben, telefonon, ha a fenti időpontokban

gyermekük nem jön óvodába.

Budapest, 2016. október 04.

 

Babics Attiláné

óvodavezető

 

FONTOS!!!                        FONTOS!!!                          FONTOS!!!

                                    Tisztelt Szülők!

2016. november 17-én (csütörtök) reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig

                           KÉSZPÉNZES EBÉD BEFIZETÉST

                                tartunk a titkári irodában.

        Számlázott időszak: 2016. DECEMBER hónap.

Aki elmulasztja a készpénzes befizetést, annak gyermekének az

Önkormányzati szabályzat alapján

nem áll módunkban étkezést rendelni.

Kérem, hogy apró pénzzel készüljenek, mert gondot okoz a pénzváltás.

Bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok.

2016.11.11.                               

                       Köszönettel:                                       

                                                     Wéber Ildikó, óvodatitkár

 

 


FELHÍVÁS


a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben -

tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének a feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.


A gyermek felvételéről az igazgató dönt.


Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen - annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.


Mit kell tudni a beíratásról?


A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben

tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.


A beiratkozás időpontja: 2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között

2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között


A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).

A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha

a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be,

szabálysértést követ el.


 

 

Címkék

A címkék listája üres.

Újdonságok

A honlap üzembe lett helyezve

2012.07.03 00:00
A honlap egyes részei még felöltés alatt vannak, ezért szíves türelmüket kérjük. A FALIÚJSÁG menűpont alatt található aktuális információkat folyamatosan frissítjük, itt tájékozódhatnak programjainkról, ebédbefizetésről és egyéb közérdekű információkról.